Leasing.pl - leasing samochodów i maszyn - leasing operacyjny - leasing kapitałowy.

Twój doradca leasingowy
Leasing.pl
   
leasing.pl
słownik pojęć
przedmiot leasingu
zapytanie ofertowe
kontakt

Leasing - podręczne ABC

CZYNSZ INICJALNY

Wpłata początkowa, którą leasingobiorca uiszcza przy zawarciu umowy leasingowej. Standardowo stosowane są czynsze w wysokości od 10% do 40%

LEASINGOBIORCA

Korzystający wg przepisów Kodeksu Cywilnego. Leasingobiorcą jest użytkownik przedmiotu leasingu w trakcie trwania umowy.

LEASINGODAWCA

Finansujący wg przepisów Kodeksu Cywilnego. Jest to strona umowy oddająca przedmiot leasingu do użytkowania leasingobiorcy i pobierająca za to opłaty.

LEASING DEWIZOWY

W leasingu dewizowym harmonogram przedstawiony jest w walucie obcej (najczęściej w EURO, CHF). Leasingobiorca uiszcza opłaty w PLN po przeliczeniu wg odpowiedniego kursu na dany dzień. Istnieje również możliwość zapłaty czynszów leasingowych w wybranej walucie obcej.

LEASING KAPITAŁOWY

Umowa leasingu kapitałowego charakteryzuje się tym, że przedmiot leasingu jest zaliczany do składników majątku leasingobiorcy. W rozumieniu przepisów podatkowych, leasingobiorca dokonuje odpisów amortyzacyjnych. Kosztem uzyskania przychodów jest też część odsetkowa każdej opłaty leasingowej. Po zakończeniu umowy leasingobiorcy przysługuje prawo do nabycia przedmiotu na warunkach w niej określonych. Sposób księgowania rat w leasingu kapitałowym:

  • czynsz inicjalny nie stanowi kosztu uzyskania przychodu. W kolejnych miesiącach leasingobiorca odlicza ratę odsetkową oraz amortyzację,
  • leasing kapitałowy jest stosowany dla przedmiotów o stawce podatku VAT zw , 0%-7%.

LEASING KONSUMENCKI

Umowa leasingu konsumenckiego jest umową leasingu operacyjnego, zawartą z konsumentem.

LEASING OPERACYJNY

Umowa leasingu operacyjnego spełnia następujące warunki:

  • została zawarta na czas oznaczony, stanowiący co najmniej 40 % normatywnego okresu amortyzacji, jeżeli jej przedmiotem są podlegające odpisom amortyzacyjnym rzeczy ruchome lub wartości niematerialne i prawne albo została zawarta na okres co najmniej 10 lat, jeżeli jej przedmiotem są podlegające odpisom amortyzacyjnym nieruchomości oraz
  • suma ustalonych w niej opłat, pomniejszona o należny podatek od towarów i usług, odpowiada co najmniej wartości początkowej środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych.

Sposób księgowania rat w leasingu operacyjnym:

  • czynsz inicjalny księgowany jest w koszty uzyskania przychodu w miesiącu podpisania umowy,
  • pozostałe raty również stanowią bezpośredni koszt uzyskania przychodu.

OKRES LEASINGU

Czas trwania umowy leasingowej. Przy leasingu operacyjnym wynosi najczęściej od 24 do 60 miesięcy, natomiast w przypadku leasingu kapitałowego od 6 do 60 miesięcy. Okres leasingu zależy od stawki amortyzacji danego przedmiotu leasingu.

ODPISY AMORTYZACYJNE

Odpis amortyzacyjny to część wartości początkowej środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej, którą podatnik zalicza do kosztów uzyskania przychodów w danym roku podatkowym. Jest to więc roczna kwota kosztów uzyskania przychodów, obliczona według określonej stawki amortyzacji.

PRZEDMIOT LEASINGU

Rzeczy ruchome lub wartości niematerialne i prawne oraz nieruchomości. Najczęściej przedmiotem leasingu są: samochody, maszyny i urządzenia, sprzęt komputerowy

STOPA STAŁA

Czynsze leasingowe pozostają w niezmienionej wysokości przez cały okres trwania umowy, niezależnie od średniej stawki referencyjnej.

STOPA ZMIENNA

Charakteryzuje się zmianą wysokości czynszów leasingowych w zależności od średniej stawki referencyjnej z ostatniego miesiąca przed wystawieniem faktury.

ŚRODEK TRWAŁY

Rzeczowy majątek trwały, zarówno podlegający jak i nie podlegający amortyzacji.

UMOWA LEASINGU

Przez umowę leasingu finansujący zobowiązuje się, w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa, nabyć rzecz od oznaczonego zbywcy na warunkach określonych w tej umowie i oddać tę rzecz korzystającemu do używania albo używania i pobierania pożytków przez czas oznaczony, a korzystający zobowiązuje się zapłacić finansującemu w uzgodnionych ratach wynagrodzenie pieniężne, równe co najmniej cenie lub wynagrodzeniu z tytułu nabycia rzeczy przez finansującego

(ŹRÓDŁO: KODEKS CYWILNY TYTUŁ XVII, ART. 709')

WYKUP

Opłata, którą wnosi leasingobiorca po zakończeniu umowy leasingu w celu zakupu przedmiotu leasingu na własność. Wykup jest uzależniony od amortyzacji przedmiotu leasingu. Im niższa stawka amortyzacji tym wymagany jest dłuższy okres umowy i wyższy wykup.

 
     
 
partnerzy: www.auto.pl